Başlıkları göster

aggregate: i. 1. toplam. 2. agrega.

22.07.2013 16:26
Aggregate
Definition
Consists of people who temporarily share the same physical space but who do not see themselves belonging together
Other
Number of people who happen to be in the same place at the same time but do not "belong" together.
en.wikipedia.org/w/?search=aggregate
youtube.com/results?search_query=aggregate

16.12.2017 19:42
(n) sum tota; a collection of separate things mixed together

17.05.2018 18:44
İngilizce-Türkçe çeviri
kümel(lenmiş), toplu, toplanmış, demet/salkım/küme halinde.
küme, salkım, demet.
an aggregate flower: top top (demet halinde) çiçek.
tüm, bütün, toplam, yekûn.
the aggregate of all past experience: geçmiş tecrübelerin tümü.
in DEVAMINI OKU
küme, yığın.
Jeoloji çeşitli minerallerden oluşmuş kütle (granit gibi).
katışmaç, kum-çakıl karışımı, çimentoya katılan kum, çakıl, vb.
yığ(ıl)mak, kümeleş(tir)mek, kümelenmek, topla(n)mak, kat(ıl)mak.
yekûn tutmak, baliğ olmak, toplamına ulaşmak.
The guns captured aggregated 500: Zaptedilen silahlar 500'e ulaştı.
İngilizce-Türkçe çeviriler: Atalay Sözlüğü, 1. Basım
İngilizce-Türkçe İlgili Terimler
aggregation of services hizmet sürelerinin birleştirilmesi İsim, Hukuk
corporation aggregate birçok kişiden oluşan tüzel kişilik
crystalline aggregate kristal kümesi: granit taşında olduğu gibi bir arada bulunan kristaller.
in the aggregate toplam olarak Zarf
in the aggregate toplamda Zarf
in the aggregate toplam Zarf
social aggregate toplumsal yığın
aggregate amount toplam
aggregate analysis makroanaliz
aggregate analysis genel denge analizi
aggregate concentration toplam yoğunlaşma İsim, Rekabet Hukuku
aggregate demand mecmuu talep
aggregate demand toplam talep
aggregate demand (ailelerin tüketici mal ve hizmetler talebi , firmaların ve hükümetin yatırım malları için talebi , merkezi DEVAMINI OKU
aggregate demand mal ve hizmetler için toplam talep
aggregate estate terekenin bütünü
aggregate expenditure toplam gider
aggregate expenditure toplam giderler
aggregate exposure toplam risk
aggregate income toplam gelir
aggregate manpower budgets toplam insan gücü bütçeleri (beceriler ya da sanayiler arasındaki ayırımları , dökümleri dikkate almayan genel bütçe veya planlar İsim
aggregate mortgage bir çok gayri menkulün toplu ipoteği
aggregate mortgage bir çok gayrimenkulün tapu ipoteği
aggregate output randıman toplamı
aggregate pims toplan kâr
aggregate principal amount toplam sermaye
aggregate profit toptan kâr
aggregate property toplam mal mülk
aggregate sales toplam satışlar İsim
aggregate sales value toplam satış değeri
aggregate someone to a society birini bir şirkete kabul etmek Fiil
aggregate supply toplam arz (belirli bir dönemde piyasa arzedilen tüm malların toplam miktarı
aggregate supply toplam arz
aggregate supply mecmuu arz
aggregate supply toplam talebi karşılamak için bir ekonomide bulunan mal ve hizmet tedarikinin tümü memleket içinde üretilen DEVAMINI OKU
aggregate supply price toplam arz fiyatı
aggregate trade genel ticaret
aggregate utility toplam fayda
aggregate value toplam değer
aggregate volume toplam hacim
aggregate wages ücretler toplamı
İngilizce-Türkçe terim çevirileri: Zargan Ltd.

17.05.2018 21:35