Başlıkları göster


200. hac ibadetlerinizi bitirince, babalarınızı andığınız gibi, hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde allah`ı anın. insanlardan öyleleri var ki: ey rabbimiz! bize dünyada ver, derler. böyle kimselerin ahiretten hiç nasibi yoktur.
(bkz: bakara suresi)

02.09.2012 19:26
Fe izâ kadaytum menâsikekum fezkurûllâhe ke zikrikum âbâekum ev eşedde zikrâ(zikren), fe minen nâsi men yekûlu rabbenâ âtinâ fîd dunyâ ve mâ lehu fîl ahirati min halâk(halâkın).

1. fe : o zaman, böylece
2. izâ : olduğu zaman
3. kadaytum : tamamladınız
4. menâsike-kum : hacca ait ibadetleriniz
5. fe uzkurû : artık zikredin, anın
6. allâhe : Allah
7. ke : gibi
8. zikri-kum : sizin zikrettiğiniz, andığınız gibi
9. âbâe-kum : babalarınız, atalarınız
10. ev : veya
11. eşedde : daha şiddetli, daha kuvvetli
12. zikren : zikrederek
13. fe : fakat
14. min en nâsi : insanlardan
15. men : kimse(ler), kim, kimi
16. yekûlu : der
17. rabbe-nâ : (bizim) Rabbimiz
18. âti-nâ : bize ver
19. fî ed dunyâ : dünyada
20. ve : ve
21. mâ : yoktur
22. lehu : onun
23. fî el ahirati : ahirette
24. min halâkın : bir nasip, bir pay
İmam İskender Ali Mihr : Böylece (hacca ait) ibadetlerinizi (ve kuralları) tamamladığınız zaman, artık atalarınızı zikrettiğiniz gibi, hatta daha kuvvetli bir zikirle Allah`ızikredin. Fakat insanlardan kim: “Rabbimiz bize dünyada ver.” derse, ahirette onun bir nasibi yoktur.
Diyanet İşleri : Hac ibadetinizi bitirdiğinizde, artık (cahiliye döneminde) atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anışla Allah’ı anın. İnsanlardan, “Ey Rabbimiz! Bize (vereceğini) bu dünyada ver” diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur.
Abdulbaki Gölpınarlı : Hacca ait ibadetlerinizi bitirince babalarınızı andığınız gibi, hattâ ondan da üstün bir sûrette Allah`ı anın. Çünkü insanlardan, Rabbimiz, bize dünyada ihsânda bulun diyenler vardır ki bu çeşit adama âhiretten nasip yoktur.
Adem Uğur : Hac ibadetlerinizi bitirince, babalarınızı andığınız gibi, hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah`ı anın. İnsanlardan öyleleri var ki: Ey Rabbimiz! Bize dünyada ver, derler. Böyle kimselerin ahiretten hiç nasibi yoktur.
Ahmed Hulusi : Hac ibadetinizi bitirince babalarınızı anma (âdetinizdeki) zikrinizden çok daha şiddetli şekilde Allâh`ı zikredin. İnsanların kimisi: "Rabbimiz, bize dünyada ver" der. . . Sonsuz gelecek sürecinde nasibi yoktur.
Ahmet Tekin : Nihayet hac ile ilgili ibadetlerinizi bitirdiğinizde, İslâm’dan önce, atalarınızı zikrettiğiniz gibi, hatta daha güçlü bir tarzda Allah’ı zikredin, Allah’a ibadet edin, Allah’ın dinini, şeriatını anlatın. İnsanlardan bazıları:
`Ey Rabbimiz, vereceğini, serveti, makamı, mevkii ve zaferi bize dünyada ver` derler. Onların âhirette, ebedî yurtta hiçbir nasibi, isteyecekleri bir payları yoktur.
Ahmet Varol : Hacc görevlerinizi tam olarak yerine getirdikten sonra Allah`ı, önceden atalarınızı andığınız gibi hatta ondan daha fazla anın. İnsanların içinde: `Ey Rabbimiz! Bize dünyada ver` diyen vardır ki, onun ahirette bir payı yoktur.
Ali Bulaç : (Hacc) ibadetlerinizi bitirdiğinizde, artık (cahiliye döneminde) atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anma ile Allah`ı anın. İnsanlardan öylesi vardır ki: "Rabbimiz, bize dünyada ver" der; onun ahirette nasibi yoktur.
Ali Fikri Yavuz : Hac ibadetlerinizi bitirince, cahiliyet devrinde hacdan sonra, toplanıp atalarınızı anarak öğündüğünüz gibi, hatta daha kuvvetli bir anışla Allah’ı anın. Çünkü insanların kimi: “- Ey Rabbimiz, bize (nasîbimizi) dünyada ver.” der. O kimsenin âhirette bir nasibi yoktur.
Bekir Sadak : Hac ibadetinizi bitirdiginizde, babalarinizi andiginiz gibi, hatta ondan daha kuvvetli bir anisla Allah`i anin. «Rabbimiz! Bize dunyada ver» diyen insanlar vardir, oylesine, ahirette bir pay yoktur.
Celal Yıldırım : Hacc ile ilgili ibâdetinizi yerine getirince babalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü ve içli bir anışla Allah`ı anın.. İnsanlardan kimi, «Rabbimiz! bize Dünya`da ver» der. Artık onun için Âhiret`te bir nasîp yoktur.
Diyanet İşleri (eski) : Hac ibadetinizi bitirdiğinizde, babalarınızı andığınız gibi, hatta ondan daha kuvvetli bir anışla Allahı anın.Rabbimiz! Bize sadece dünyada ver` diyen insanlar vardır, öylesine, ahirette bir pay yoktur.
Diyanet Vakfi : Hac ibadetlerinizi bitirince, babalarınızı andığınız gibi, hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah`ı anın. İnsanlardan öyleleri var ki: Ey Rabbimiz! Bize dünyada ver, derler. Böyle kimselerin ahiretten hiç nasibi yoktur.
Edip Yüksel : Töreninizi bitirdiğiniz zaman, atalarınızı andığınız gibi, hatta daha güçlü olarak ALLAHı anmayı sürdürün. Halktan kimiRabbimiz, bize bu dünyada ver,` der; onun ahiretten bir payı olmaz.
Elmalılı Hamdi Yazır : nihayet menasikinizi bitirdiniz mi vaktiyle atalarınızı andığınız gibi hattâ daha şiddetli bir anışla Allahı anın, zikredin, çünkü nâsın kimisi «rabbena, der bize Dünyada ver» buna Ahırette kısmet yoktur
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Nihayet hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi hatta daha coşkulu bir anışla Allah`ı anın. Çünkü insanların bir takımı: «Rabbimiz, bize dünyada ver!» der. Ona ahirette bir kısmet yoktur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Nihayet hac ibadetlerinizi bitirdiğiniz zaman, önceleri babalarınızı andığınız gibi, hatta daha kuvvetli bir anışla Allah`ı anın. İnsanlardan kimisi: «Ey Rabbimiz! Bize dünyada ver!» der. Onun için ahirette hiçbir kısmet yoktur.
Fizilal-il Kuran : Hacc ibadetini bitirdiğinizde atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan daha ısrarlı bir şekilde Allahı anın. Kimi insanlarEy Rabbimiz, bize dünyada güzellik ver` derler. Böylesinin Ahirette hiçbir pay olmaz.
Gültekin Onan : (Hacc) ibadetlerinizi bitirdiğinizde, artık (cahiliye döneminde) atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan da güçlü bir anma ile Tanrı`yı anın. İnsanlardan öylesi vardır ki: "Rabbimiz, bize bu dünyada ver" der. Onların ahirette nasibi yoktur.
Hasan Basri Çantay : Menâsikinizi (hacca âit ibâdetlerinizi) bitirince (câhiliyyetde) atalarınızı (böbürlenerek) andığınız gibi, hattâ daha kuvvetli bir anışla Allahı anın. Artık o insanlardan kimi «Ey Rabbimiz, bize (nasibimizi) dünyâda ver» der ki onun âhiretden nasibi yokdur.
Hayrat Neşriyat : Nihâyet hac ibâdetlerinizi bitirdiğinizde, babalarınızı andığınız gibi, hattâ daha kuvvetli bir anma ile artık Allah’ı zikredin! İnsanlardan öylesi de vardır ki: `Rabbimiz! Bize(nasîbimizi) dünyada ver` der; o takdirde onun için âhirette hiçbir nasib yoktur!
İbni Kesir : Hacc ibadetinizi bitirince; atalarınızı andığınız gibi, hatta daha kuvvetli bir anışla Allah`ı zikredin. İnsanlardan öylesi vardı ki; Ey Rabbımız, bize dünyada ver, der. Onun ahirette nasibi yoktur.
Muhammed Esed : İbadetinizi bitirdiğinizde, atalarınızı hatırladığınız gibi, hatta daha güçlü bir haykırışla Allah`ı hatırla(maya devam ed)in! Çünkü öyle insanlar var ki, (sadece), "Ey Rabbimiz! Bize bu dünyada ver." diye dua ederler. Böyleleri, ahiretin nimetlerinden nasip alamayacaklardır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Sonra hacca ait ibadetlerinizi ifâ ettiğiniz zaman, babalarınızı zikrettiğiniz gibi veya daha ziyâde olarak Allah Teâlâ`yı zikrediniz. İmdi nâstan öylesi vardır ki, «Rabbimiz bize (nasibimizi) dünyada ver,» der. Bunlar için ahirette bir nasip yoktur.
Ömer Öngüt : Nihayet Hacc ibadetlerinizi bitirdiğinizde, atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah`ı zikrediniz. İnsanlardan öyleleri var ki: “Ey Rabbimiz! Bize dünyada ver. ” derler. Böyle isteyenlerin ahiretten hiçbir nasibi yoktur.
Şaban Piriş : Hac ibadetinizi bitirince atalarınızı andığınız gibi, hatta daha da kuvvetli bir anışla Allah’ı zikredin. İnsanlardan: -Rabbimiz, bize bu dünyada ver, diyenler vardır. Onların ahirette hiç bir nasibi yoktur.
Suat Yıldırım : Hac ibadetlerinizi tamamlayınca, vaktiyle atalarınızı anıp onlarla öğündüğünüz gibi. Hatta daha fazla, daha hürmetle Allah’ı anın! Bazı kimseler: "Ey Yüce Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver!" derler. Bunların âhirette nasipleri yoktur.
Süleyman Ateş : Hac ibâdetlerinizi bitirince atalarınızı andığınız gibi hattâ, daha kuvvetli bir anışla Allâh`ı anın. İnsanlardan kimi "Rabbimiz bize dünyâda ver!" der; onun âhirette bir payı yoktur.
Tefhim-ul Kuran : (Hac) ibadetlerinizi bitirdiğinizde, artık (cahiliye döneminde) atalarınızı andığınız gibi hatta ondan da kuvvetli bir anma ile Allah`ı anın. İnsanlardan öylesi vardır ki: «Rabbimiz, bize dünyada ver» der; onun ahirette nasibi yoktur.
Ümit Şimşek : İbadetlerinizi tamamladıktan sonra, vaktiyle atalarınızı nasıl anıyorsanız öylece, hattâ ondan daha da güçlü bir şekilde Allah`ı anın. İnsanlardan öylesi vardır ki, `Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver` der. Âhirette onun bir nasibi yoktur.
Yaşar Nuri Öztürk : Gerekli ibadetlerinizi bitirdiğinizde yine Allah`ı anın. Tıpkı atalarınızı andığınız gibi, hatta daha kuvvetli bir anışla. İnsanlardan bazısı şöyle der: "Ey Rabb`imiz, bize dünyada ver." Böylesi için âhırette bir nasip yoktur.

11.10.2012 13:22
önceki ayet:
(bkz: bakara suresi 199)
sonraki ayet:
(bkz: bakara suresi 201)

27.03.2013 14:12
200. So when ye have accomplished your holy rites, celebrate the praises of Allah, as ye used to celebrate the praises of your fathers,- yea, with far more heart and soul. There are men who say: "Our Lord! Give us (Thy bounties) in this world!" but they will have no portion in the Hereafter.

11.05.2013 01:26
Allah`tan yalnızca dünya için bir şeyler istemememiz gerektiğinden söz etmekte olan ayettir.

19.07.2013 10:26
dünyaya takılı kalmışları, cennete yeterince inanmayanları eleştirmekte olan ayettir kanaatimce.

23.07.2013 19:35
hac ibadeti nasıl yapılır konusunda cevaplar içermekte olan ayet.

23.07.2013 20:03
mana olarak hep benzer şekilde çevrilmiş bir ayet.

29.07.2013 20:25