Başlıkları göster

İngilizce-Türkçe çeviri
Fiil reddetmek, istememek.
The minister declined to make a statement to the the newspapers.
Fiil kabul etmemek, kibarca reddetmek.
We asked them to come to our party, but they declined (the invitation).
Fiil sap(tır)mak, meylet(tir)mek, inhiraf et(tir)mek, eğilmek.
Fiil, Gramer çek(il)mek, tasrif etmek/edilmek.
Fiil (bayır/yokuş aşağı) inmek, meyletmek.
About 2 km east, the land begins to decline toward the river.
Fiil zeval bulmak, sona ermek.
Fiil alçalmak, tenezzül etmek, kendini küçük düşürmek, değerini düşürmek.
Fiil (kuvvet, takat, sağlık, karakter vb.) zayıflamak/azalmak/bozulmak/gerilemek.
His power/health/influence DEVAMINI OKU
Fiil önemini yitirmek, sönükleşmek, sönmek, zeval bulmak.
to decline in popularity.
İsim iniş, eğim, meyil.
İsim zeval (bulma) zayıflama, kuvvetten düşme, inhitat, inkıraz.
go into a decline: kuvvetten düşmek. DEVAMINI OKU
İsim azalma, düşme, çökme, gerileme.
a decline in interest rates/in prices.
on the decline: DEVAMINI OKU
İsim (gün) sona erme, bitme, (güneş) batma, gurup.
İngilizce-Türkçe çeviriler: Atalay Sözlüğü, 1. Basım
İngilizce-Türkçe İlgili Terimler
(mental power) to decline körleşmek Fiil
advance- decline belli bir süre içinde ilerleyen ve gerileyen kimse sayısının ölçümü
brisk decline çabuk düşüş
business decline işin kötüye gitmesi
business decline işte düşüş
business decline iş hacminde düşüş
cognitive decline zihinsel gerileme İsim, Tıp ve Sağlık
cyclical decline konjonktürün gerilemesi
economic decline iktisadi buhran
employment decline iş imkânlarının azalması
experience a decline düşüşe uğramak Fiil
experience a fresh decline (hisseler) yeni bir fiyat düşmesine uğramak Fiil
general decline genel bir çöküntü
go into a decline sönmek Fiil
in stock-market decline borsada düşüş
induced decline uyarılmış azalma
management decline gittikçe gevşeyen yönetim
marked decline önemli düşüş
market decline kambiyo kurlarında düşme
population decline nüfus azalması
price decline fiyat düşüşü
price decline fiyat düşmesi
production decline üretim düşmesi
profit decline kârda düşüş
sales decline satış düşüş
sales decline satışlarda düşüş
sell at a decline düşük fiyata satmak Fiil
slight decline (borsa) fiyatların düşme eğilimi göstermesi
slight decline hafif azalma
stock market decline borsada fiyatların düşme trendinde olması
stock market decline borsa da fiyatların düşme trendinde olması
stock-market decline borsada düşüş
sudden decline ani düşüş
suffer a decline düşmeye uğramak Fiil
suffer a slight decline (borsa hisse senedi fiyatları) hafif düşmek Fiil
tendency to decline düşme eğilimi
to be on the decline düşüşte olma
worker decline işgücünün zayıflaması
decline 5 points 5 puan düşmek Fiil
decline a liability sorumluluk kabul etmemek Fiil
decline a present bir armağanı geri çevirmek Fiil
decline acceptance kabul etmeye yanaşmamak Fiil
decline all responsibility for an accident kazanın tüm sorumluluğunu reddetmek Fiil
decline an appointment randevu isteğini geri çevirmek Fiil
decline an offer teklifi reddetmek Fiil
decline an offer bir teklifi geri çevirmek Fiil
decline an offer as it stands bir teklifi mevcut halinde reddetmek Fiil
decline an order bir siparişi kabul etmemek Fiil
decline an order bir siparişi reddetmek Fiil
decline an order siparişi kabul etmemek Fiil
decline an term randevu isteğini geri çevirmek Fiil
decline and fall batma
decline at the rates of exchange kurlarda düşüş
decline cognizance of a case böyle bir durumun yetki alanına girmediğini bildirmek Fiil
decline guarantee fiyat düşmesine karşı teminat
decline in consumption tüketimde azalma
decline in demand talepte azalma
decline in earnings kazançta düşüş
decline in economic activity ekonomik faaliyette düşme
decline in health vücut dutan düşmek Fiil
decline in industry sanayide gerileme
decline in investments yatırımlarda düşüş
decline in jobs iş sayısında azalma
decline in manpower insan gücünde düşme
decline in mortality ölüm oranında düşüş
decline in mortality rate ölüm oranında düşüş
decline in orders siparişlerde düşüş
decline in price düşme eğilimi göstermek Fiil
decline in prices fiyatlarda düşüş
decline in production üretimde düşüş
decline in prosperity refah düzeyinde düşüş
decline in revenue gelirde düşüş
decline in sales satışta düşüş
decline in the value of money paranın değerinin düşmesi İsim
decline in unemployment işsizlikte düşme
decline in value değerde düşme
decline in value değeri düşmek Fiil
decline information bilgi vermemek Fiil
decline liability sorumluluğu kabul etmemek Fiil
decline list (sigorta) kabul edilmeyen riskler listesi
decline of an empire bir imparatorluğun çöküşü
decline of life âhır ömür
decline of life ömrün sonu
decline of strength takatta düşme
decline of the birth rate doğum oranında azalma
decline of the rates of exchange kurlarda düşüş
decline of the savings boom tasarruf konjonktüründe düşme
decline payment ödemeyi reddetmek Fiil
decline rapidly (fiyatlar) çabuk düşmek Fiil
decline rapidly çabuk düşmek Fiil
decline responsibility mesuliyet kabul etmemek Fiil
decline slightly hafif düşüş göstermek Fiil
decline the responsibility sorumluluğu üzerine almaktan kaçmak Fiil
decline to comment yorumdan kaçınmak Fiil
decline to give evidence tanıklık etmeyi reddetmek Fiil
decline with thanks teşekkür ederek geri çevirmek Fiil
be marked by a decline of prices (borsa) fiyatlarda düşüş olmak Fiil
experience a decline in prices fiyatlarda bir düşme görmek Fiil
period of decline in economic activity ekonomik faaliyette yavaşlama dönemi
İngilizce-Türkçe terim çevirileri: Zargan Ltd.
İngilizce - İngilizce
verb. To express polite refusal.
verb. To slope downward; descend.
verb. To bend downward; droop.
verb. To degrade or lower oneself; condescend.
verb. To deteriorate gradually; fail.
verb. To sink, as the setting sun.
verb. To draw to a gradual close; wane.
verb. To refuse politely: I declined their offer of help. See Synonyms at refuse1.
verb. To cause to slope or bend downward.
verb. Grammar To inflect (a noun, a pronoun, or an adjective) for number and case.
noun. The process or result of declining, especially a gradual deterioration.
noun. A downward movement.
noun. The period when something approaches an end.
noun. A downward slope; a declivity.
noun. A disease that gradually weakens or wastes the body.
from The American Heritage® Dictionary of the English Language, 4th Edition

EŞANLAMLILAR
fail, sink, diminish, lessen, deviate, stray, withdraw, shun, refuse, depress
ZITANLAMLILAR
incline

17.02.2018 17:48
in example:statictics are dramatically declined

05.04.2018 19:15