Başlıkları göster

talep, istem, istek, ihtiyaç.

07.07.2013 22:22
demand talep
0 demand istem Bilgi Teknolojileri
0 demand istek
0 demand ihtiyaç
0 demand dava
0 demand belirli bir fiyata
0 demand belirli bir piyasada
0 demand belirli bir zamanda alıcıların satın almaya hazır oldukları mallar ve hizmetler
0 demand gereklilik
0 demand ister
0 demand isteyiş
0 demand matlup
0 demand rağbet
0 demand talep etmek fiil
0 demand istemek fiil
0 demand talepte bulunmak fiil
0 demand gerektirmek fiil
0 demand gerekli kılmak fiil
0 aggregate demand toplam talep
0 derived demand dolaylı talep
0 derived demand türev talep
0 effective demand efektif talep
0 aggregate demand mecmuu talep
0 consumer demand tüketici talebi
0 domestic demand yurtiçi talep isim Ekonomi
0 effective demand fiili talep
0 elastic demand elastik talep
0 credit demand finansman ihtiyacı
0 active demand büyük talep
0 aggregate demand mal ve hizmetler için toplam talep
0 aggregate demand (ailelerin tüketici mal ve hizmetler talebi , firmaların ve hükümetin yatırım malları için talebi , merkezi ve genel idarelerin mal ve hizmet talebi i
0 alternate demand birbirinin yerine geçebilen türlü nesnelere olan talep
0 booming demand talepte yükseliş
0 borrowing demand kredi talebi
0 brand demand belli bir markaya olan talep
0 brisk demand canlı talep
0 capital demand sermaye talebi
0 chief demand baş talep
0 competitive demand talebi karşılamada iki ya da daha çok sayıdaki ürünün rekabet etmesi durumu
0 complementary demand tamamlayıcı talep (ortak kullanımı olan iki mala olan talep
0 composite demand karma talep (birbirinin yerine geçebilen iki ya da daha çok sayıdaki mal için talep
0 composite demand birbirinin yerine kullanılabilen üretim talebi (kömür yerine petrol ya da doğalgazın ısınmak için kullanılması gibi
0 consumptive demand tüketici talebi
0 create demand talep uyandırmak fiil
0 cross demand karşı talep
0 currency demand cari talep
0 currency demand o anda piyasada geçerli olan mal fiyatlarının kabul görmesi
0 deep-rooted demand derin köklü talep
0 deep-rooted demand değeri artık önemli olmamasına karşın bir ürün ya da markaya olan bağlılığın sürmesi
0 deferred demand ertelenmiş talep
0 active demand faal talep
0 adaptable demand elastiki talep
0 additional demand ek talep
0 anticipated demand beklenen muhtemel talep
0 backlog demand birikmiş talepler
0 bank-loan demand banka kredisi talebi
0 bank-loan demand ihtiyacı
0 booming demand büyük çapta artan talep
0 booming demand patlayan talep
0 brand demand belli bir markaya karşı olan talep
0 capital demand sermaye ihtiyacı
0 composite demand karma talep
0 considerable demand büyük talep
0 curb demand talebi azaltmak fiil
0 decreasing demand eksilen talep
0 deferred demand ertelenen ihtiyaç
0 domestic demand iç talep isim Ekonomi
0 effective demand belirli bir fiyatla satın alınmış bir mal ya da hizmet
0 effectual demand hazır para ile karşılanan talep
0 elastic demand elastiki talep
0 domestic demand yerli talep
0 effectual demand etkinliği olan
0 effectual demand sonuç doğuran talep (tüketicilerin bir malı belirli bir fiyattan satın almak için para harcama isteği
0 elastic demand ihtiyaca göre artıp eksilen talep
0 actual demand fiili talep
0 effectual demand etkinliği olan talep
0 current demand cari talep
0 buoyant demand aşırı talep
0 cash demand nakit talebi
0 (com) demand sürüm
0 active demand talep etmek fiil
0 create demand talep yaratmak fiil
0 bank-loan demand banka kredisi talep bii
0 accumulated demand biriken talep
0 backlog demand birikmiş talep biler
0 complementary demand tamamlayıcı talep
0 cash demand nakdi talep
0 demand curve talep eğrisi
0 demand deposit vadesiz mevduat
0 demand elasticity talep esnekliği
0 demand function talep fonksiyonu
0 demand inflation talep enflasyonu
0 demand schedule talep şedülü
0 demand multiplexing istem çoklama Bilgi Teknolojileri
0 demand paging sayfalı görüntü bellek yönetimi Bilgi Teknolojileri
0 demand bill ibrazında ödenmesi gereken senet
0 demand bill görüldüğünde ödenecek senet
0 demand bill ibraz anında ödenecek senet
0 demand creation talep yaratma
0 demand deposits (US) vadesiz mevduat
0 demand deposits üzerine çek keşide edilebilen vadesiz mevduat
0 demand draft keşide anında ödenecek senet
0 demand forecasting talep tahmini
0 demand forecasting optimum kâr fırsatını sağlamak amacıyla değişik satış fiyatlarıyla değer tahminleri yapılması
0 demand function taleple
0 demand function fiyat
0 demand function ikame mallar
0 demand function gelir ve kredi kolaylıkları gibi talebi etkileyen konular arasındaki ilişki
0 demand funds sermaye ihtiyacı
0 demand instruments (US) vadesiz senet (istenildiğinde hemen ödenmesi gereken senet
0 demand long talep karşılığında arzın gecikmesi
0 demand management talep idaresi
0 demand note ibrazında ödenecek senet
0 demand note muaccel senet
0 demand price talep fiyatı
0 demand pull sanayide arzdan daha çok talep olması
0 demand pull-inflation bir ekonomide
0 demand pull-inflation fiyat artışlarının talebin arzdan aşırı olması sonucu meydana gelmesi
0 demand rate kısa vadeli kur
0 demand rate talep edildiğinde ödenecek kambiyo senetlerine uygulanacak kur
0 demand schedules ihtiyaç listesi
0 demand shift talep kayması
0 demand surplus talep fazlası
0 demand trend talep eğilimi
0 demand surrender teslim olmasını istemek fiil
0 demand deposits vadesiz mevduat
0 demand draft ibrazında ödenen poliçe
0 demand growth talep artışı isim Ekonomi
0 demand impossibilities olmayacak şeyler istemek fiil
0 demand loan (US) istenildiğinde geri ödenmesi gereken borç
0 demand loan günlük borç
0 demand management taleplerin sevk ve idaresi
0 demand money talep üzerine hemen ödenen para
0 demand note ibrazında tediye edilen senet isim
0 demand paper (US) ibrazında ödenen senet
0 demand payment borcun ödenmesini talep etmek fiil
0 demand poll kamuoyuna başvurmak fiil
0 demand quotation alış fiyat teklifi
0 demand restitution iade talebinde bulunmak fiil
0 demand satisfaction tazminat istemek fiil
0 demand schedule ihtiyaç listesi
0 demand loan istenildiğinde geri ödenmesi gereken borç
0 demand back geri istemek fiil
0 demand damages tazminat istemek fiil
0 demand assistance yardım istemek fiil
0 demand poll kamu oy una başvurmak fiil
0 demand note ibrazınde tediye edilen senet
0 demand analysis talep analizi
0 demand deposit vade siz mevduat
0 demand deposit vadesiz hesap

13.07.2013 08:57
demand
Definition
People ASK FOR better public transport

10.03.2018 19:16