Başlıkları göster

fuel yakıt
0 fuel mahrukat
0 fuel tahrik edici şey
0 fuel ateşe yakacak atmak fiil
0 fuel tahrik etmek fiil
0 fuel körüklemek fiil
0 fuel akaryakıt
0 fuel yakıt yüklemek fiil
0 fuel akaryakıt isim
0 bunker fuel ihrakiye
0 aviation fuel uçak yakıtı
0 delivery of fuel yakıt ikmali
0 economize on light and fuel elektrik (ışık) ve yakıt tasarrufu yapmak fiil
0 be low on fuel yetecek benzini kalmamış olmak fiil
0 domestic fuel ev yakacağı
0 driving fuel benzin
0 high-octane fuel yüksek oktanlı benzin
0 low-grade fuel düşük dereceli benzin
0 solid fuel katı yakıt
0 2-star fuel normal benzin
0 high- grade fuel yüksek oktanlı benzin
0 jet fuel jet akaryakıtı
0 low- grade fuel düşük kaliteli akaryakıt
0 motor fuel motor yakacağı
0 motor fuel otomobil yakıtı
0 nuclear fuel nükleer yakıt
0 oil fuel yama yağı
0 patent fuel briket
0 patent fuel rekompoze taşkömürü
0 saving in fuel akaryakıt tasarrufu
0 be stranded through lack of fuel yakıt kalmadığı için yolda kalmak fiil
0 sufficiency of fuel yakıt yeterliliği
0 supply of fuel yakıt tedariki
0 low-grade fuel düşük kaliteli akaryakıt
0 take on fuel akaryakıt almak fiil
0 run out of fuel akaryakıtı tükenmek fiil
0 heavy fuel ağır yakıt
0 strict principle solid fuel katı yakıt
0 diesel fuel mazot
0 dried cow dung (used as fuel tezek
0 jet fuel jet yakıtı
0 household fuel sıvı yakıt
0 refuse-derived fuel atıktan türetilmiş yakıt isim
0 fuel wood yakacak odun
0 fuel products akaryakıt
0 fuel pump yakıt pompası isim Ulaşım
0 fuel tank yakıt deposu isim Ulaşım
0 fuel filter yakıt filtresi Ulaşım
0 fuel consumption yakıt tüketimi
0 fuel costs yakıt bedeli
0 fuel allocation yakacak tahsisatı
0 fuel costs yakacak masrafları isim
0 fuel depot (dump) akaryakıt deposu isim
0 fuel engineering yakıt mühendisliği
0 fuel filter benzin filtresi
0 fuel gas ısıtmada kullanılan gaz
0 fuel gauge benzin ölçeği
0 fuel industry yakacak sanayii
0 fuel injection yakıt püskürtme
0 fuel mixture yakacak karışımı
0 fuel monopoly yakacak tekeli
0 fuel oil fuel oil
0 fuel oil mazot
0 fuel oil ağır yağ
0 fuel pipe yakıt nakil borusu
0 fuel price yakıt fiyatı
0 fuel price hike yakacak fiyatı yükselmesi
0 fuel pump yakıt tulumbası isim
0 fuel pump mazot tulumbası isim
0 fuel rate yakacak oranı
0 fuel rate yakacak sarfiyatı
0 fuel requirements yakacak ihtiyacı
0 fuel reserve yakacak rezervi
0 fuel resources yakacak kaynakları isim
0 fuel- saving stove ekonomik soba
0 fuel savings yakacak tasarrufu
0 fuel shortage yakacak kıtlığı
0 fuel spray yakıt püskürtücü
0 fuel stop yakıt durdurma tertibatı
0 fuel stop uçağın yolcu ya da kargo indirip bindirmeden rotası üzerinde yakıt aldığı nokta
0 fuel storage yakacak depolama
0 fuel storage yakıt deposu isim
0 fuel storage tank yakacak deposu isim
0 fuel storage premises yakacak deposu isim
0 fuel usage yakacak kullanma
0 fuel yard işyeri yakacak deposu isim
0 fuel yard işyeri yakıt deposu isim
0 fuel gage yakacak seviye göstericisi
0 fuel gas yakacak gazı
0 fuel industry yakıt sanayii
0 fuel industry akaryakıt sanayii isim
0 fuel inflation enflasyonu körüklemek fiil
0 fuel supply yakıt tedariki
0 fuel tank benzin deposu isim
0 fuel cock benzin musluğu
0 fuel valve benzin musluğu
0 fuel pump benzin pompası isim
0 fuel consumption benzin sarfiyatı
0 fuel feed pump besleme pompası isim
0 fuel pump besleme pompası isim
0 fuel consumption akaryakıt tüketimi
0 fuel economy akaryakıt ekonomisi
0 fuel bill akaryakıt faturası
0 fuel a ship gemiye akaryakıt ikmali yapmak fiil
0 fuel crisis akaryakıt krizi
0 fuel pump akaryakıt pompası isim
0 fuel gauge akaryakıt sayacı
0 fuel industry yakıt sanayii isim
0 fuel for heating yakacak
0 fuel (for heating yakıt
0 fuel oil yakıt
0 fuel lift pump yakıt pompası isim
0 fuel feed pump yakıt pompası isim
0 fuel tank yakıt tankı
0 fuel pum yakıt tulumbası isim
0 fuel spray yakıt püskürtülüşü
0 fuel recycling plant yakıt geri kazanım tesisi
0 fuel cell yakıt pili
0 fuel cell yakıt hücresi
0 fuel curve yakıt eğrisi isim Ulaşım
0 fuel consumption yakıt sarfiyatı isim Ulaşım
0 Fuel System Conformity Report Yakıt Sistemi Uygunluk Raporu isim Ulaşım
0 fuel gauge float benzin deposu şamandrası isim Ulaşım
0 fuel rod yakıt çubuğu isim
0 diesel fuel pump mazot pompası isim Ulaşım
0 economy in fuel consumption yakıt tüketiminde tasarruf
0 be good on fuel economy az akaryakıtla idare etmek fiil
0 heap fuel on the fire yangına körükle gitmek fiil
0 ministry of fuel and power (Br) Yakıt ve Enerji Bakanlığı
0 be high on fuel economy çok akaryakıt kullanmak fiil
0 idle fuel system rölanti
0 liquid fuel industry akaryakıt sanayi
0 liquid fuel tank sıvı yakıt tankı isim Ulaşım
0 add fuel to the fire yangına körükle gitmek fiil
0 add fuel to the fire yangına körükle gitmek fiil
0 add fuel to the flames yangına körükle gitmek fiil

05.08.2013 20:51

11.08.2018 09:55