Başlıkları göster

amaç.

09.07.2013 14:25
purpose niyet
0 purpose karar
0 purpose hikmet
0 purpose gaye
0 purpose kasıt stı
0 purpose amaçlamak fiil
0 purpose hedeflemek fiil
0 purpose planlamak fiil
0 purpose amaçlamak fiil
0 purpose tasarlamak fiil
0 purpose istemek fiil
0 purpose arzulamak fiil
0 purpose kararlaştırmak fiil
0 purpose niyet etmek fiil
0 purpose düşünmek fiil
-1 purpose maksat
0 on purpose kasten
0 on purpose bile bile
0 well adapted for a purpose belli bir amaca yönelik yapılmış
0 answer the purpose gayeye matuf olmak fiil
0 attribution of something to a purpose bir şeyin bir amaca yönelik olması
0 commercial purpose ticari amaç
0 be contrary to the purpose amaca aykırı düşmek fiil
0 corporate purpose (US) belediye tüzel kişilerinde
0 demonstration purpose gösteri amacı
0 earmark funds for a purpose bir amaç için fon ayırmak fiil
0 effect one`s purpose amacına erişmek fiil
0 emergency purpose istisnai hal
0 come for this express purpose tam bu amaç için gelmek fiil
0 expropriation for public purpose kamu yararına kullanmak üzere kamulaştırma
0 fail its purpose amacını gerçekleştirememek fiil
0 fitness for a particular purpose belli bir amaca uygunluk
0 fitness for purpose amaca uygunluk
0 fulfil the purpose amacını gerçekleştirmek fiil
0 convert a fund to another purpose fonu başka bir amaca tahsis etmek fiil
0 governmental purpose devletin amacı
0 be inadequate to a purpose bir amaç için yaya kalmak fiil
0 be infirm of purpose kararsız olmak fiil
0 infirmity of purpose kararsızlık
0 infirmity of purpose sebatsızlık
0 infirmity of purpose metanetsizlik
0 be instrumental to a purpose bir amacı gerçekleştirmede payı olmak fiil
0 investment purpose yatırım amacı
0 reduce land to public purpose araziyi kamu menfaatine kullanmak fiil
0 ostensible purpose sözde amaç
0 overreach one`s purpose hedefini aşmak fiil
0 partnership purpose ortaklığın amacı
0 propaganda purpose propaganda amacı
0 public purpose âmme menfaati
0 absence of a purpose kasıtsız
0 achieve one`s purpose amacına ulaşmak fiil
0 additional purpose ek amaç
0 answer the purpose amacı karşılamak fiil
0 business purpose iş amacı
0 charitable purpose hayırseverlik için
0 at cross purpose birbirinin maksadına aykırı
0 at cross purpose ters amaçlar gütme
0 come to the purpose sadede gelmek fiil
0 common purpose ortak amaç
0 firmness (fixity) (steadfastness) of purpose azim
0 firm of purpose kararlı
0 firm of purpose niyetli
0 have a strong purpose ciddi bir hedefi olmak fiil
0 of set purpose belli bir amaçla
0 of set purpose kasti
0 of set purpose iradi
0 to little purpose boşuna
0 to no purpose boşuna
0 speak to the purpose yerinde konuşmak fiil
0 to the purpose yerinde
0 with honesty of purpose iyi niyetle
0 weak of purpose inisiyatifsiz
0 weak of purpose kararsız
0 weak of purpose azimsiz
0 suit sb`s purpose birinin işine gelmek fiil
0 talk to no purpose boş boş konuşmak fiil
0 turn to good purpose faydalanmak fiil
0 serve the purpose işini görmek fiil
0 show purpose reklam amacı
0 specific purpose belirli bir amaç
0 for a specified purpose belli bir amaç için
0 speculative purpose spekülasyon amacı
0 statement purpose (US) bilanço hedefi
0 strength of purpose azim ve sabat
0 tailored for a special purpose özel bir amaç için yapılmış
0 taxation purpose vergilendirme konusu
0 weak of purpose azimkâr değil
0 weak of purpose teşebbüs kuvveti olmayan
0 welfare purpose sosyal yardımın amacı
0 deflect (a conversation) on purpose gargaraya getirmek fiil
0 serve a purpose fayda etmek fiil
0 governmental purpose devlet amacı
0 grand purpose dava
0 statement purpose bilanço hedefi
0 reduce land to public purpose araziyi kamu yararına kullanmak fiil
0 attribution of something to a purpose amaç bir şeyi bir amaça yöneltmek fiil
0 dual purpose iki görevi ve kullanışı olan
0 on purpose inadına
0 it serve no useful purpose bu işe yaramaz
0 unanimity of purpose ittifak
0 suit one`s purpose iyi olmak fiil
0 card used for an official purpose karne
0 answer the purpose istenilen şeyi karşılamak fiil
0 on purpose kasıtla
0 talk to the purpose konu dışına çıkmadan konuşmak fiil
0 intervene to little purpose müdahalesi işe yaramamak fiil
0 propaganda purpose propoganda amacı
0 publicity purpose reklam amacı
0 hold fast to one`s purpose sebat etmek fiil
0 trust for charitable purpose hayır işleri için kurulmuş vakıf kfı
0 serve sb`s purpose yaramak fiil
0 fulfill the purpose amacını gerçekleştirmek fiil
0 For this purpose, Bu amaçla,
0 to no purpose boşu boşuna zarf
0 to no purpose boş yere zarf
0 achieve one`s purpose amacını gerçekleştirmek fiil
0 accomplish one`s purpose amacını gerçekleştirmek fiil
0 ultimate purpose nihai amaç isim
0 ultimate purpose asıl amaç isim
0 on purpose özellikle zarf
0 purpose agency temsilciliğin amacı
0 purpose of auditing denetim amacı
0 purpose of a loan kredinin amacı
0 purpose of a meeting toplantının amacı
0 purpose of use kulanım amacı
0 purpose built (Br) amaca uygun yapılmış
0 purpose of association ortaklığın gayesi
0 chief purpose in life hayatın başlıca amacı
0 general purpose committee genel amaçlı kurul
0 for purpose of gain kazanç amacıyla
0 general purpose aircraft genel maksatlı uçak
0 general purpose computer genel amaçlı bilgisayar
0 general purpose contingency reserve genel maksatlı ihtiyat akçesi
0 general purpose program (me) genel amaçlı program
0 general- purpose rates herkes için geçerli ücret tarifesi
0 with the purpose of injury zarar vermek kastıyla
0 for the purpose of inquiry bilgi almak için
0 multiple- purpose corporation çok amaçlı işbirliği
0 special- purpose computer özel amaçlı bilgisayar
0 special- purpose funds özel amaçlı fonlar (yalnızca endüstrinin menkûl kıymetlerine yatırılan fonlar isim
0 for the purpose of taxation vergilendirme amacıyla
0 general purpose contingency reserves genel amaçlı ihtiyat akçesi
0 general purpose program (me genel amaçlı program
0 general purpose aircraft genel amaçlı uçak
0 (mil) general purpose bag genel maksat torbası isim
0 for the purpose of gayesiyle zarf
0 all purpose vehicle türlü amaçlı araç
0 for any purpose whatsoever hangi amaçla olursa olsun zarf
0 for any purpose whatsoever herhangi bir amaçla zarf

21.08.2013 22:09
(bkz: purposeful)

04.09.2013 09:19
İngilizce-Türkçe çeviri
maksat, niyet, murat, meram.
for/with the purpose of: … niyetiyle, maksadıyla.
serve the purpose: DEVAMINI OKU
amaç, hedef, gaye, tez.
answer the purpose: amaca/gayeye uygun olmak.
a novel with a purpose: tezli roman.
azim, karar.
gözönüne alınan konu/nokta/husus.
come to the purpose: asıl konuya gelmek.
speak to the purpose: DEVAMINI OKU
yarar, fayda, işe yarar sonuç.
to good purpose: faydalı surette, iyi sonuç vererek.
to no purpose: DEVAMINI OKU
niyetlenmek, tasarlamak, niyeti/maksadı/gayesi … olmak, kastetmek, murat etmek.
I had not purposed DEVAMINI OKU
kararında/azminde olmak, istemek.
İngilizce-Türkçe çeviriler: Atalay Sözlüğü, 1. Basım
İngilizce-Türkçe İlgili Terimler
accomplish one's purpose amacını gerçekleştirmek Fiil
achieve one's purpose amacını gerçekleştirmek Fiil
achieve one's purpose amacına ulaşmak Fiil
effect one's purpose amacına erişmek Fiil
hold fast to one's purpose sebat etmek Fiil
overreach one's purpose hedefini aşmak Fiil
spend one's money for no purpose parasını boşa harcamak Fiil
suit one's purpose iyi olmak Fiil
absence of a purpose kasıtsız
additional purpose ek amaç
answer the purpose amacı karşılamak Fiil
answer the purpose gayeye matuf olmak Fiil
answer the purpose istenilen şeyi karşılamak Fiil
at cross purpose birbirinin maksadına aykırı
at cross purpose ters amaçlar gütme
attribution of something to a purpose bir şeyin bir amaca yönelik olması
attribution of something to a purpose amaç bir şeyi bir amaça yöneltmek Fiil
be contrary to the purpose amaca aykırı düşmek Fiil
be inadequate to a purpose bir amaç için yaya kalmak Fiil
be infirm of purpose kararsız olmak Fiil
be instrumental to a purpose bir amacı gerçekleştirmede payı olmak Fiil
business purpose iş amacı
card used for an official purpose karne
charitable purpose hayırseverlik için
come for this express purpose tam bu amaç için gelmek Fiil
come to the purpose sadede gelmek Fiil
commercial purpose ticari amaç
common purpose ortak amaç
convert a fund to another purpose fonu başka bir amaca tahsis etmek Fiil
corporate purpose (US) belediye tüzel kişilerinde
deflect (a conversation) on purpose gargaraya getirmek Fiil
demonstration purpose gösteri amacı
dual purpose iki görevi ve kullanışı olan
earmark funds for a purpose bir amaç için fon ayırmak Fiil
emergency purpose istisnai hal
engaged in for a utilaterian purpose tatbiki
expenditure not allowable for tax purpose vergiden düşülecek masraf
expenditure not allowable for tax purpose vergiden düşülemeyecek masraf
expropriation for public purpose kamu yararına kullanmak üzere kamulaştırma
fail its purpose amacını gerçekleştirememek Fiil
firm of purpose kararlı
firm of purpose niyetli
firmness (fixity) (steadfastness) of purpose azim
fitness for a particular purpose belli bir amaca uygunluk
fitness for purpose amaca uygunluk
for a specified purpose belli bir amaç için
for the attainment of his purpose amacına erişmek için
fulfil the purpose amacını gerçekleştirmek Fiil
fulfill the purpose amacını gerçekleştirmek Fiil
governmental purpose devlet amacı
governmental purpose devletin amacı
grand purpose dava
have a strong purpose ciddi bir hedefi olmak Fiil
infirmity of purpose metanetsizlik
infirmity of purpose sebatsızlık
infirmity of purpose kararsızlık
intervene to little purpose müdahalesi işe yaramamak Fiil
investment purpose yatırım amacı
it serve no useful purpose bu işe yaramaz
money designed for a special purpose tahsisat
mortify land for a charitable purpose (İskoçya) kamu arazisini hayır işlerine devretmek Fiil
of set purpose bile bile, isteyerek, kasten, mahsus, taammüden.
on purpose isteyerek, bile bile, mahsus, kasten.
He tripped me on purpose .
ostensible purpose sözde amaç
partnership purpose ortaklığın amacı
propaganda purpose propoganda amacı
propaganda purpose propaganda amacı
public purpose âmme menfaati
publicity purpose reklam amacı
reduce land to public purpose araziyi kamu menfaatine kullanmak Fiil
reduce land to public purpose araziyi kamu yararına kullanmak Fiil
serve a purpose fayda etmek Fiil
serve sb's purpose yaramak Fiil
serve the purpose işini görmek Fiil
set apart funds for a purpose bir amaç için bir kenara para koymak Fiil
show purpose reklam amacı
singleness of purpose tek amaçlılık, bir tek amaç/gaye peşinde koşma, gizli maksat gütmeme.
speak to the purpose yerinde konuşmak Fiil
specific purpose belirli bir amaç
speculative purpose spekülasyon amacı
statement purpose bilanço hedefi
statement purpose (US) bilanço hedefi
strength of purpose azim ve sabat
suit sb's purpose birinin işine gelmek Fiil
tailored for a special purpose özel bir amaç için yapılmış
talk to no purpose boş boş konuşmak Fiil
talk to the purpose konu dışına çıkmadan konuşmak Fiil
taxation purpose vergilendirme konusu
to little purpose boşuna
to no purpose boş yere Zarf
to no purpose boşu boşuna Zarf
to no purpose boşuna
to the purpose maksada uygun, tam istenilen, asıl konu ile ilgili.
trust for charitable purpose hayır işleri için kurulmuş vakıf kfı
turn to good purpose faydalanmak Fiil
ultimate purpose nihai amaç İsim
ultimate purpose asıl amaç İsim
unanimity of purpose ittifak
wander about without a definite purpose gezinmek Fiil
weak of purpose inisiyatifsiz
weak of purpose azimkâr değil
weak of purpose teşebbüs kuvveti olmayan
weak of purpose azimsiz
weak of purpose kararsız
welfare purpose sosyal yardımın amacı
well adapted for a purpose belli bir amaca yönelik yapılmış
with honesty of purpose iyi niyetle
purpose agency temsilciliğin amacı
purpose built (Br) amaca uygun yapılmış
purpose of a loan kredinin amacı
purpose of a meeting toplantının amacı
purpose of association ortaklığın gayesi
purpose of auditing denetim amacı
purpose of use kulanım amacı
all purpose vehicle türlü amaçlı araç
chief purpose in life hayatın başlıca amacı
for any purpose whatsoever hangi amaçla olursa olsun Zarf
for any purpose whatsoever herhangi bir amaçla Zarf
for purpose of gain kazanç amacıyla
for the purpose of gayesiyle Zarf
for the purpose of inquiry bilgi almak için
for the purpose of taxation vergilendirme amacıyla
For this purpose, Bu amaçla,
general purpose aircraft genel amaçlı uçak
general purpose aircraft genel maksatlı uçak
general purpose bag genel maksat torbası İsim, Askerlik
general purpose committee genel amaçlı kurul
general purpose computer genel amaçlı bilgisayar
general purpose contingency reserve genel maksatlı ihtiyat akçesi
general purpose contingency reserves genel amaçlı ihtiyat akçesi
general purpose program (me genel amaçlı program
general purpose program (me) genel amaçlı program
general- purpose rates herkes için geçerli ücret tarifesi
liquidator for the purpose of winding up gönüllü yapılan tasfiye sürecinde tasfiye işlemlerini yöneten memur
multiple- purpose corporation çok amaçlı işbirliği
special- purpose computer özel amaçlı bilgisayar
special- purpose funds özel amaçlı fonlar (yalnızca endüstrinin menkûl kıymetlerine yatırılan fonlar İsim
the purpose of this directive is to.. bu direktifin amacı ...dır
the purpose of this Directive is to.. bu Direktifin amacı ..
with the purpose of injury zarar vermek kastıyla
İngilizce-Türkçe terim çevirileri: Zargan Ltd.

10.04.2018 23:03