Başlıkları göster

regulation ayar isim
regulation düzene koyma isim
regulation düzen isim
regulation tüzük isim Hukuk


regulation nizamname isim Hukuk
regulation yönetmelik isim Hukuk
regulation talimatname isim Hukuk
regulation düzenleme isim Elektrik ve Elektronik
regulation regülasyon isim Elektrik ve Elektronik
regulation ayarlama isim Elektrik ve Elektronik
regulations tüzük
regulations yönetmelik
regulations nizamname
regulations mevzuat
regulations talimatname
regulations book talimatname
regulations governing prizes ödüllerle ilgili kurallar isim
regulation dress resmi üniforma
regulation size normal büyüklük
regulations in force yürürlükteki mevzuat
regulation mourning resmi yas süresi
regulation of credit kredi denetim ve yönetimi
regulation of rates tarifelerin düzenlenmesi
regulations for preventing collisions at sea denizde çarpışmaları önleme talimatı
regulations governing meetings toplantılara ilişik mevzuat
regulations governing the letter of credit akreditifin tabi olduğu mevzuat
regulations of a corporation bir şirketin tüzüğü
regulations of a society bir derneğin tüzüğü
regulations of the railway demiryolu talimatnamesi
regulations or statutes of an organization nizamname
regulation also stipulates nizamnamenin gene şart koştuğuna göre ...
regulation declared void hükümsüzlüğü açıklanan tüzük, hükümsüz olduğu bildirilen tüzük
regulation declared void hükümsüzlüğü açıklanan tüzük
regulation of an affair bir işin ayarlanması
regulation of navigation seyrüsefer talimatnamesi
regulation of payments ödemelerin bir düzene konması
regulation of payments ödemelerin düzenlenmesi
regulation of private carriers özel taşıyıcılar talimatnamesi
regulation of the market piyasanın düzenlenmesi
regulation on noise control gürültü kontrol tüzüğü
air regulations havacılık kanunları isim
guest regulations otel kuralları isim
petty regulations dar görüşlü kurallar isim
price regulations fiyat düzenleyici narhlar isim
staff regulations personel statüsü (çalışanların uymak zorunda olduğu davranış kuralları isim
tax regulations vergi kuralları isim
to evade regulations kurallara uymamak fiil
to evade regulations kurallara uymaktan kaçmak fiil
to make a regulation tüzük çıkarmak fiil
trade regulations (US) rekabet kuralları isim
economic regulations ekonomik önlemler isim
export regulations ihracat kuralları isim
lighting regulations (otomobil) aydınlatma kuralları isim
official regulations resmi talimatlar isim
packaging regulations ambalajlama kuralları isim
packing regulations ambalajlama kuralları isim
parking regulations park etme kuralları isim
quarantine regulation karantina nizamları isim
rationing regulations tayına bağlama kuralları isim
safety regulations güvenlik kuralları isim

10.12.2012 18:02
Regulation
Definition
The official rules to protect people whose work involves using a computer screen

03.12.2017 12:58
Regulation
English
Requirements imposed by a governmental body.

03.02.2018 13:38