Başlıkları göster

gelir anlamına gelir.

03.07.2013 19:30
İngilizce-Türkçe
Terimler/Kalıplar
İngilizce-İngilizce
İngilizce-Türkçe çeviri
İsim gelir, irat, varidat.
The public revenue: Devlet geliri.
İsim hükümetin yıllık geliri, bütçedeki gelir.
The government gets revenue from taxes.
İsim varidat dairesi, gelirler müdürlüğü, hükümetin vergi toplayan dairesi.
revenue office: maliye DEVAMINI OKU
İsim kâr, kazanç.
İngilizce-Türkçe çeviriler: Atalay Sözlüğü, 1. Basım
İngilizce-Türkçe İlgili Terimler
(government) special revenue özel gelir
accrual revenue tahakkuk etmiş
accrual revenue henüz tahsil edilmemiş gelirlerden doğan alacak
accrued revenue tahakkuk etmiş
accrued revenue tahakkuk etmiş hasılat
accrued revenue henüz tahsil edilmemiş gelir
ad revenue reklam geliri İsim
administration of public revenue kamu gelirleri idaresi
annual revenue yıllık gelir
assessable revenue vergiye tabi gelir
assignment of revenue gelir devir
assignment of revenue gelir devri
average revenue ortalama gelir: toplam satış bedelinin satılan mal sayısına oranı.
board of inland revenue kamu gelirleri idaresi
board of inland revenue İngiltere'de gelir ve servet üzerindeki dolaysız vergilerle damga resmini tahsilden sorumlu idare
bureau of internal revenue Federal Vergi Tahsilat Ofisi
capital revenue sermaye iradı
capital revenue sermaye geliri
cargo revenue yük geliri
casual revenue arizi gelir
commissioner of inland revenue çok çeşitli dahili vergileri toplayan ve resmi devlet mührünü taşıyan imtiyazname sahibi teşkilat
concession revenue imtiyaz geliri
current revenue cari gelir
customs revenue gümrük geliri
cutter revenue gümrük gözetme botu
decline in revenue gelirde düşüş
deferred revenue (US) önceden tahsil edilmiş gelirler
export revenue ihracat geliri
extraordinary revenue olağanüstü gelirler
failure in revenue gelir vergisinde düşüş
freight revenue navlun geliri
generate revenue gelir getirmek Fiil
generate revenue kazanç sağlamak Fiil
generate revenue gelir sağlamak Fiil
generate revenue gelir elde etmek Fiil
generate revenue kazanç elde etmek Fiil
government revenue devlet geliri
government revenue (Br) devlet geliri
gross revenue brüt gelir
imputed revenue farazi hasılat (fiili nakit girişi yaratmayan ancak karar alma durumlarında göz önünde bulundurulan kuramsal gelir
inland (internal ,) revenue (Br) US vergi geliri
interest revenue faiz gelirleri İsim
internal revenue devlet iç geliri.
Department of internal Revenue: Maliye Vergi (tahsilât) dairesi.
investment revenue yatırım geliri
item in the revenue gelir kalemi
local revenue belediye geliri
marginal revenue marjinal gelir İsim, Rekabet Hukuku
monopoly revenue tekel geliri
national revenue milli gelir
National revenue (US) milli gelir
net revenue net gelir
non assessable revenue vergiden muaf gelir
nonoperating revenue faaliyet dışı gelir
non-recurring revenue arızi gelir
operating revenue faaliyet hâsılatı
ordinary revenue olağan gelir
other revenue sair gelir
passenger revenue yolcu trafiğinden elde edilen gelir
public revenue kamu gelirleri İsim
public revenue devlet geliri
recognize revenue geliri tahakkuk ettirmek Fiil, Muhasebe
record as revenue irat kaydetmek Fiil, Muhasebe
record as revenue gelir kaydetmek Fiil, Muhasebe
recurring revenue kalıcı gelir İsim, İşletme
rent revenue kira geliri İsim
rental revenue kira geliri
rental revenue kira gelir
sales revenue satış hasılatı
sales revenue satış geliri
sales revenue toplam satış getirisi
salvage revenue sovtaj geliri İsim, Sigorta
shortfall in tax revenue vergi gelirlerinde düşüş
shortfall in tax revenue vergi gelirlerinde düşme
source of recurring revenue kalıcı gelir kaynağı İsim, İşletme
source of revenue gelir kaynağı İsim, Ekonomi
special revenue (devlet) özel gelir
state revenue devlet geliri
tariff revenue gümrük geliri
tax revenue vergi hasılatı
tax revenue vergi geliri
taxable revenue vergiye tabi gelir
taxable revenue vergiye tabî gelir
television ad revenue televizyon reklam gelirleri İsim
total revenue toplam gelir
total sales revenue toplam satış getirisi
unrealized revenue sağlanmayan gelir
yearly revenue yıllık gelir
revenue accounts işletmenin elde ettiği gelirlerin kaydedildiği hesaplar İsim
revenue accounts gelir hesapları İsim, Muhasebe
revenue accounts defter tutmada
revenue acts (US) vergi kanunları İsim
revenue administration gelir idaresi İsim, Vergi ve Gümrük
revenue agent vergi memuru
revenue agent (US) vergi memuru
revenue agent gümrük memuru
revenue authorities mal sandığı
revenue authorities devlet hazinesi
revenue bill (US) devlet bütçe kanunu
revenue bill vergi kanun tasarısı
revenue board maliye tahsil şubesi İsim
revenue board mal müdürlüğü
revenue board defterdarlık
revenue bond (US) anaparası ve faizi getirdiği kazançtan ödenecek tahvil
revenue bond anaparası ve faizi getirdiği kazançtan ödenecek tahvil
revenue calculation gelir değerlendirme
revenue case vergi davası İsim
revenue charges giderler (bir hâsılatın sağlanabilmesi için katlanılan giderler İsim
revenue code gelir vergisi kanunu
revenue collected in advance vadesinden önce tahsil edilmiş gelirler hesabı
revenue comptroller gelirler kontrolörü İsim, Muhasebe
revenue court mali işlere bakan mahkeme
revenue cutter cutter ile ayni anlama gelir. gümrük gözetme botu.
revenue cutter gümrük muhafaza gemisi, kaçakçılığı önlemekte kullanılan silahlı deniz motoru.
revenue deficit vergi açığı
revenue department Defterdarlık
revenue department (Br) mal müdürlüğü
revenue drain (bütçe) vergi kayıp faktörü
revenue duty damga harcı
revenue earner gelir faktörü
revenue earning kâr getirici
revenue expenditure bir işletmede sabit varlıkların değerini artırmadan bir işin yürütülmesi için yapılan harcama
revenue expenditure bir işletmede sabit varlıkların değerini artırmadan bir işin yürütülmesi için yapılan harcamalar
revenue forecast gelir vergisi tahmini
revenue fraud gelir kaçırmak Fiil
revenue from landed property gayrimenkul gelirleri İsim
revenue from own sources özkaynaklardan elde edilen gelir
revenue from taxes vergi geliri
revenue gain vergi kazancı
revenue growth ciro artışı İsim
revenue increase gelir artışı
revenue increase vergi geliri artışı
revenue item gelir kalemi
revenue law (US) gelir vergisi kanunu
revenue law vergi kanunu
revenue laws vergi mevzuatı
revenue loss vergi kaybı
revenue minister (Kanada) maliye bakanı
revenue model gelir modeli İsim, Reklamcılık
revenue offence vergi suçu
revenue offense vergi suçu İsim
revenue office defterdarlık
revenue office gümrük müdürlüğü
revenue office devlet hazinesi
revenue officer vergi memuru
revenue officer maliyeci
revenue officer gümrük memuru
revenue passenger ücretle yolculuk eden yolcu
revenue passenger ücret ödeyen yolcu
revenue policy vergi politikası İsim
revenue producer (bütçe) vergi kazanç faktörü
revenue projection vergi geliri tahmini
revenue raiser vergi artırıcı önlemler
revenue realization kazanç sağlama
revenue receipts nakdi vergi hâsılatı
revenue recognition gelir tahakkuku İsim, Muhasebe
revenue recognition hâsılatın gerçekleşmesi
revenue recognition gelirin tanınması
revenue reserve kârdan doğan ve ortaklarca çekilebilen özsermaye unsuru
revenue reserve ihtiyari yedek (bir şirketin yönetim kurulunca , istenildiğinde oluşturulan ve gereği kalmadığı zaman DEVAMINI OKU
revenue ruling (vergiyle ilgili bir meselede vergi merciinin bildirdiği) görüş
revenue ruling (vergiyle ilgili bir meselede vergi merciinden alınan) mükteza
revenue ruling mukteza (vergiyle ilgili) İsim, Kamu Yönetimi
revenue ruling özelge (vergiyle ilgili) İsim, Kamu Yönetimi
revenue service gümrük hizmeti
revenue sharing gelir dağıtımı: Federal hükümet bütçesinden eyaletlere yapılan yardım.
revenue sharing gelir paylaşımı İsim, Reklamcılık
revenue sharing bond gelir ortaklığı senedi
revenue sharing certificate kar ortaklığı senedi
revenue side gelir tarafı
revenue source gelir kaynağı İsim, Ekonomi
revenue sources vergi kaynakları İsim
revenue stamp pul
revenue stamp bandrol İsim, Hukuk
revenue stamp damga vergisi
revenue stamp damga pulu
revenue stamp damga pul
revenue stream gelir akışı
revenue stream gelir akışı (belirli ürünler ya da kâr merkezlerinden gelen nakit akışı
revenue tariff gelir sağlayan gümrük. protective tariff
revenue tax gelir getirici vergi
revenue tax gelir getirici vergi (devlete gelir sağlamak için salınan vergi
revenue tax hasılat vergisi
revenue tax sales tax hâsılat vergisi (US) satış vergisi
deferred revenue to income önceden tahsil edilmiş gelir
district revenue officer mal müdürü
general revenue fund kamu geliri
inland revenue authorities (Br) Kamu Gelirleri İdaresi
internal revenue service gelir idaresi İsim, Vergi ve Gümrük
internal revenue taxes (US) gümrük vergileri dışında kalan her türlü vergi
marginal revenue product değişim üretim faktörünün marjinal ürün geliri
petroleum revenue tax petrol geliri vergisi
tax and revenue office vergi ve gelir idaresi
tax and revenue office defterdarlık vergi ve gelir idaresi
tax and revenue office (US) defterdarlık
tax revenue gains vergi gelirindeki artış
the revenue authorities mali makamlar İsim
İngilizce-Türkçe terim çevirileri: Zargan Ltd.
İngilizce - İngilizce
noun. The income of a government from all sources appropriated for the payment of the public expenses.
noun. Yield from property or investment; income.
noun. All the income produced by a particular source.
noun. A governmental department set up to collect public funds.
from The American Heritage® Dictionary of the English Language, 4th Edition

26.02.2018 21:13
revenue
Definition
The government collects MONEY from taxes.

08.03.2018 14:22