Başlıkları göster

section dal isim
section dilim isim Mimarlık
section kesim isim
section kesit isim Mimarlık
section şube isim
section madde isim Hukuk
section kol isim
section bölüm isim
section (ameliyatla) vücudun bir yerini kesip almak fiil
section parça isim
section parçalara bölmek fiil
section bölüm isim Hukuk
section kesit çıkarmak fiil
section bölümlere ayırmak fiil
section kısım isim
section çıkarma isim Tıp ve Sağlık
section kesme isim Tıp ve Sağlık
industrial section sanayii kesimi
trademark section ticari marka şubesi isim
editorial section redaksiyon bölümü
appropriation section net gelirin sermaye yedek ve brüt gelire oranı
trade section meslek dalı
maintenance section bakım bölümü
business section iş bölgesi
commercial section ticari kesim
finance section finansman bölümü
union section sendika bölgesi
busy section şehrin işlek mahallesi
concluding section son bölüm
operations section harekât dairesi
quarter section (US) bir mil kare arazinin dörtte biri
caesarean section Sezaryen ameliyatı
cross section kesit
longitudinal section boylamasına kesit
protocol section protokole ayrılan bölüm
financial section maliye kısmı
industrial section sanayi kesimi
commercial section (konsoloslukta) ticaret kısmı
residential section meskûn bölge
sales section satış bölümü
agricultural section tarımsal kesim
appropriation section net gelirin tahsisatı
operations section harekât bölümü
consular section konsolosluk bölümü
cargo section yük kısmı
cross section temsilci kesim
longitudinal section profil
vertical section dikey kesit
cross section kesit alan
flow cross section (uçak) akış kesiti
balance sheet section bilanço bölümü
real estate section (gazete) gayri menkul ilanları yayımlanan sayfalar
section of a large map pafta
section of the constitution anayasanın fıkrası
section mark paragraf işareti
Section Start Bölüm Başlangıcı Bilgi Teknolojileri
section editor yazıişleri müdürü
section silhouette profil
section of a leeper (US) yataklı vagon kompartımanı
section of industry sanayi dalı
section of a town (US) bir şehrin mahallesi
section chief (manager) kısım amiri
section of land (US) arazi kesiti
section of a party bir partinin grubu
section of the population s nüfusun kesimleri isim
Section Title Bölüm Başlığı Bilgi Teknolojileri
Section Heading Bölüm Başlığı Bilgi Teknolojileri
Section Property Bölüm Özelliği Bilgi Teknolojileri
Section Mark Bölüm imi Bilgi Teknolojileri
Section break Bölüm sonu Bilgi Teknolojileri
cross section of the consumers tüketicileri temsil eden kesim
extra section flight yolcu sayısının aşırı olduğu dönemde tarifeye konan ek uçuş
farming section of the population nüfusun tüketilecek maddeleri bizzat kendisinin ürettiği kısmı
upper income section of a city şehrin yüksek gelirlilerinin oturduğu kesim
as contemplated in Section ... Madde ...`de öngörüldüğü gibi zarf Hukuk

06.07.2014 21:04